درخواست کتاب

کتاب دینامیک پیشرفته

 کتاب دینامیک پیشرفته به مباحثی همچون تانسور ها در فضای کارتزین، تبدیل مختصات با زوایای اویلر، دینامیک ذرات، تانسور اینرسی، دینامیک اجسام صلب، اصول انرژی، معادلات حرکت لاکرانژین و پایداری سیستم های دینامیکی می پردازد.

کتاب طراحی اجزا روبرت مات

کتاب طراحی اجزا روبرت مات از کتاب های بسیار مفید در زمینه طراحی می باشد که بر خلاف بسیاری از کتاب های دیگر به جنبه طراحی موضوع می پردازد و به مهندسی معکوس در طراحی نمی پردازد