درخواست کتاب

رشته هوافضا

ﺑﺎزارﮐﺎرﻫﻮاﻓﻀﺎ از دو قسمت ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ رﺷﺪ روزافزونی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.